Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, psycholog kliniczny w poradni zdrowia psychicznego, nauczyciel akademicki i dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Założycielka i Honorowa Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz  wieloletnia wiceprzewodnicząca European Dyslexia Association. Jej zainteresowania, badania i publikacje dotyczą: psychologii klinicznej dziecka, dysleksji rozwojowej, leworęczności, profilaktyki niepowodzeń szkolnych oraz terapii pedagogicznej. Jest autorką lub współautorką kilkunastu narzędzi diagnostycznych, np. Skali Ryzyka Dysleksji oraz autorką Metody Dobrego Startu, która służy wspomaganiu harmonijnego rozwoju psychoruchowego dziecka, znajduje zastosowanie w edukacji i terapii. W jej dorobku znajduje się  ponad 300 publikacji, w tym 40 książek i publikacji zwartych. Upowszechniła w Polsce wiedzę o dysleksji i metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Została odznaczona m.in. Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, międzynarodowym wyróżnieniem – Order Uśmiechu oraz medalem Zasłużona dla Polskiej Psychologii przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.