12.45 – 14.00

Językowe aspekty specyficznych trudności w uczeniu się dzieci

W wystąpieniu chciałabym rozszyfrować pojęcie specyficznych trudności w uczeniu się jako szerokiego terminu obejmującego zarówno dysleksję, dysgrafię i dysortografię, jak też trudności w uczeniu się matematyki(dyskalkulię). Ponadto zwrócę uwagę na specyfikę trudności językowych tej grupy uczniów, zwłaszcza w kontekście analizowanych szeroko w literaturze przedmiotu ich trudności w przetwarzaniu fonologicznym.